วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทุ่นระเบิดตกค้าง..ที่ราชบุรี (ตอนที่ 2)

ต่อจาก ทุ่นระเบิดตกค้าง..ที่ราชบุรี (ตอนที่ 1)

หลังจากการสำรวจผลกระทบจากทุ่นระเบิด พื้นที่ของจังหวัดราชบุรี ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด (Dangerous Area : DA) จำนวนทั้งสิ้น 31,840,215 ตร.ม. (31.8 ตารางกิโลเมตร) โดยครอบคลุมพื้นที่ใน อ.สวนผึ้ง จำนวน 8 พื้นที่ ดังนี้
  1. รหัส DA 754 - บ.โป่งแห้ง ต.ตะนาวศรี ขนาดพื้นที่ 2,709,606 ตร.ม.
  2. รหัส DA 755 - บ.ผาปก ต.สวนผึ้ง  ขนาดพื้นที่ 8,061,006 ตร.ม.
  3. รหัส DA 756 - บ.ผาปก ต.สวนผึ้ง ขนาดพื้นที่ 13,713,230 ตร.ม.
  4. รหัส DA 757 - บ.ห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี ขนาดพื้นที่ 315,734 ตร.ม.
  5. รหัส DA 758 - บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี ขนาดพื้นที่ 465,897 ตร.ม.
  6. รหัส DA 759 - บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี ขนาดพื้นที่ 498,541 ตร.ม.
  7. รหัส DA 760 - บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง ขนาดพื้นที่ 2,176,744 ตร.ม.
  8. รหัส DA 761 - บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง ขนาดพื้นที่ 3,899,457 ตร.ม.
พื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด (Dangerous Area : DA)
ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันตกพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด (Dangerous Area : DA)
ใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

การสำรวจทางเทคนิคเพื่อปรับลดพื้นที่สนามทุ่นระเบิดในพื้นที่ จ.ราชบุรี
หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ได้เข้าดำเนินการสำรวจทางเทคนิคเพื่อปรับลดพื้นที่อันตราย (DA) ใน จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 ม.ค.-20 มี.ค.2552 สรุปผลดังนี้

รหัส DA 754 - บ.โป่งแห้ง ต.ตะนาวศรี ขนาดพื้นที่ 2,709,606 ตร.ม.
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง หน่วยได้สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน พุด แย้มพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นิมิต ทัพไกรสกล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ธฤต นัฐวรกรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อมร คำพร้อม และประชาชนในพื้นที่ ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เคยมีทุ่นระเบิดกับระเบิดตกค้าง อีกทั้งยังเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่นเลี้ยงสัตว์ หาของป่า ทางหน่วยได้เข้าไปสำรวจและทำการสุ่มตรวจพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใด จึงสามารถปรับลดเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ทั้งหมด

รหัส DA 755 - บ.ผาปก ต.สวนผึ้ง  ขนาดพื้นที่ 8,061,006 ตร.ม.
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง หน่วยได้สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน สนิท บุญมั่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สุรศักดิ์ สุวิชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณรงค์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่อนามัยประจำตำบลและประชาชนในพื้นที่ ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เคยมีทุ่นระเบิดกับระเบิดตกค้าง อีกทั้งยังเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่นเลี้ยงสัตว์ หาของป่า ทางหน่วยได้เข้าไปสำรวจและทำการสุ่มตรวจพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใด จึงสามารถปรับลดเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ทั้งหมด

รหัส DA 756 - บ.ผาปก ต.สวนผึ้ง ขนาดพื้นที่ 13,713,230 ตร.ม.
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง หน่วยได้สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน พุด แย้มพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สุรศักดิ์ สุวิชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณรงค์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่อนามัยประจำตำบล และประชาชนในพื้นที่ ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีประชาชนเคยได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิด อีกทั้งยังเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่นเลี้ยงสัตว์ หาของป่า ทางหน่วยได้เข้าไปสำรวจและทำการสุ่มตรวจพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใด จึงสามารถปรับลดเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ทั้งหมด

รหัส DA 757 - บ.ห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี ขนาดพื้นที่ 315,734 ตร.ม.
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง หน่วยได้สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน พุด แย้มพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ธนพล บุญเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน วิจักร นียา และประชาชนในพื้นที่ ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีประชาชนเคยได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิด อีกทั้งยังเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น เลี้ยงสัตว์ หาของป่า ทางหน่วยได้เข้าไปสำรวจและทำการสุ่มตรวจพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใด จึงสามารถปรับลดเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ทั้งหมด

รหัส DA 758 - บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี ขนาดพื้นที่ 465,897 ตร.ม.
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง หน่วยได้สอบถามข้อมูลจาก ร.ท.จำเนียร ภาคเดช ผบ.ร้อย ทพ.จจ.ที่ 947 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นัฐพล วงษ์ทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฉัตรชัย สิงห์สุวงษ์ และประชาชนในพื้นที่ ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีประชาชนได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิดกับระเบิด อีกทั้งยังเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่นเลี้ยงสัตว์ หาของป่า ทางหน่วยได้เข้าไปสำรวจและทำการสุ่มตรวจพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใด จึงสามารถปรับลดเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ทั้งหมด

รหัส DA 759 - บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี ขนาดพื้นที่ 498,541 ตร.ม.
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง หน่วยได้สอบถามข้อมูลจาก ร.ท.จำเนียร ภาคเดช ผบ.ร้อย ทพ.จจ.ที่ 947 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นัฐพล วงษ์ทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฉัตรชัย สิงห์สุวงษ์ และประชาชนในพื้นที่ ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เคยมีทุ่นระเบิดกับระเบิดตกค้าง อีกทั้งยังเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่นเลี้ยงสัตว์ หาของป่า ทางหน่วยได้เข้าไปสำรวจและทำการสุ่มตรวจพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใด จึงสามารถปรับลดเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ทั้งหมด

รหัส DA 760 - บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง ขนาดพื้นที่ 2,176,744 ตร.ม.
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง หน่วยได้สอบถามข้อมูล จาก ร.ท.ต่อพงษ์ ศิวิลัย ผบ.ร้อย ทพ.จจ.ที่945 ผู้ใหญ่บ้าน ดอกรัก เหลืองพิรุณ ผู้ใหญ่บ้าน อำพล เพี้ยนผล และประชาชนในพื้นที่ ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีประชาชนเคยได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิด อีกทั้งยังเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่นเลี้ยงสัตว์ หาของป่าเป็นประจำ ทางหน่วยได้เข้าไปสำรวจและทำการสุ่มตรวจพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใด จึงสามารถปรับลดเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ทั้งหมด

รหัส DA 761 - บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง ขนาดพื้นที่ 3,899,457 ตร.ม.
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง หน่วยได้สอบถามข้อมูล จาก ร.ท.ต่อพงษ์ ศิวิลัย ผบ.ร้อย ทพ.จจ.ที่945 ผู้ใหญ่บ้าน บุญเลิศ ปั้นทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน น้อย พุ่งเลี๊ยติและประชาชนในพื้นที่ ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นเหมืองแร่เก่า ไม่มีประชาชนเคยได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิด ทางหน่วยได้เข้าไปสำรวจและทำการสุ่มตรวจพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใด จึงสามารถปรับลดเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ทั้งหมด

ส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย
หลังจาก นปท.1 ทำการสำรวจทางเทคนิคแล้ว  ศูนย์ปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.)ได้ส่งคณะกรรมการมาตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ดังกล่าวว่า มีความปลอดภัยจากทุ่นระเบิดหรือไม่อย่างไร  เมื่อวันที่ 24 มิถุยายน พ.ศ.2552 ผลปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ยอมรับว่าพื้นที่ขนาด 31.8 ตร.กม.เศษ ของจังหวัดราชบุรี มีความปลอดภัยจากทุ่นระเบิด สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ และ ศทช.ได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 เป็นต้นมา 

ดูภาพการสำรวจ


**********************************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

1 ความคิดเห็น:

Admin กล่าวว่า...

xxx porn videos online list

ดูคลิปโป๊ออนไลน์ คลิปX วัยเย็ดกัน คลิปCAMFROG คลิปโป๊เด็ก เย็ดหี 18+ดูคลิปโป๊ออนไลน์ คลิปแคมฟรอก คลิปXXXฟรี คลิปแอบถ่ายมาใหม่
การ์ตูนโป๊ ดูการ์ตูนX 18+ โดจิน การ์ตูนโป๊แปลไทย
ดูหนังโป๊ฝรั่ง PORN X-ART หนังXออนไลน์ฟรี HD
ดูหนังโป๊ฟรี หนังXญี่ปุ่น XXXออนไลน์ หนังAV 18+
โหลดหนังX หนังโป๊ฟรี หนังAV หนังโป๊ฝรั่ง โหลดฟรีไม่เสียเงิน
คลิปหลุดวัยรุ่น คลิปโป๊วัยรุ่ย คลิปXXXนักศึกษาเย็ดกัน
คลิปหลุดวัยรุ่น คลิปโป๊วัยรุ่ย คลิปXXXนักศึกษาเย็ดกัน
หนังโป๊ไทย หนังXไทย คนไทยเย็ดกัน เย็ดเด็ก XXX Thai Porn
คลิปโป๊เกาหลี คลิปโป๊จีน XXXJapan XXXkorean porn
หนังโป๊ไทย หนังXไทย คนไทยเย็ดกัน เย็ดเด็ก XXX Thai Porn
คลิปโป๊เกย์ เกย์เย็ดกัน เย็ดเกย์หนุ่ม เกย์อมควย
Porn หนังโป๊ฝรั่ง หนังโป๊HD เย็ดสาวต่างชาติ XXX Western Porn Free
การ์ตูนโป๊ โดจินโป๊ การ์ตูนเย็ดกัน เสียงไทย แปลไทย (มั้ง)
หนังโป๊ญี่ปุ่น หนังXญี่ปุ่น หนังAV XXX Online Japan Porn

hhhh