วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจำกัด  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ.2554 เวลา 09:00 น. ณ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี นับเป็นการประชุมที่สำคัญครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เนื่องจากวาระสำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกสหกรณ์ฯ   และการถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ทั้งคณะ

สาเหตุสืบเนื่องมาจาก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ได้ดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 33(1) และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2554 สหกรณ์มีเงินค้างอยู่กับตัวแทนจำหน่ายจำนวน   678,700,000 บาท แยกเป็นเงินจองจ่ายล่วงหน้าจำนวน 540,380,000 บาท และเงินโอนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 138,320,000 บาท คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ยังไม่สามารถติดตามเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากตัวแทนจำหน่ายได้  และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54  ได้ดำเนินการฟ้องบริษัท เทวาสิทธิ์ พิฆเนศ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1191/2554 ศาลจังหวัดราชบุรี ฉบับลงวันที่ 28 พ.ย.2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินคดี 

การกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54  ที่นำเงินไปจัดหาสลากกินแบ่งฯ สมาชิกส่วนใหญ่มองเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และทำให้สหกรณ์เสียหายต้องสูญเงินไปถึง 678,700,000 บาท จึงได้ลงมติถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ทั้งชุดพร้อมกับร่วมลงชื่อเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคืนจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ขุดที่ 54 ต่อไป 

หลังจากนั้นที่ประชุมจึงมีการเลือกคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่จำนวน 15 คนเข้ามาดำเนินการบริหารสหกรณ์แทน และทำหน้าที่ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป


*************************************

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเรียงตามลำดับเหตุการณ์

ไม่มีความคิดเห็น: